Bierzmowanie

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina swoimi darami, aby swoją wiarę mężnie wyznawał , bronił jej i według niej żył.

     “Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”

W sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje 7 darów Ducha Świętego:

 1. dar mądrości
 2. dar rozumu
 3. dar rady
 4. dar męstwa
 5. dar umiejętności
 6. dar pobożności
 7. dar bojaźni Bożej

Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

Sakrament bierzmowania odbywa się w ostatniej klasie szkoły podstawowej ( ósma klasa). Kandydaci przygotowywani są do tego sakramentu w szkole oraz przez systematyczne uczęszczanie w niedzielnej Mszy św. i święta nakazane, korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania, biernie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania.

 • świadectwo chrztu ( jeżeli chrzest odbył się w innej parafii)
 • świadectwo religii z ostatniej ukończonej klasy szkolnej
 • wiara i potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań wydane przez osobę przygotowującą do przyjęcia tego sakramentu
 • pisemna prośba kandydata o przyjęcie tego sakramentu skierowania do Księdza Biskupa